Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky služby ,,From Veronika"

 

Část I.  – Úvodem

 

Kdo jsme my a kdo jste Vy?

(punčochový článek 1.1)

Službu zajišťujeme na partnerův živnostenský list: Leoš Mrázek, IČO: 72557656, se sídlem ve Vinařicích Hornické ulici 489, 273 07,. Jsme zapsáni na živnostenském úřadu Kladno. 

Objednatelem se rozumí každá osoba, která s námi uzavře smlouvu, ať již je obsah smlouvy sjednán prostřednictvím některého z objednávkových formulářů na našich webových stránkách, anebo jiným způsobem. 

Objednatelem služby je osoba, které dle těchto obchodních podmínek vznikl nárok na obdržení dvou nebo více párů punčoch každý kalendářní měsíc po dobu trvání předplatného a které svědčí právo požívat jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky předplatného. Předplatitel může být stejná osoba jako Objednatel. 

Návštěvníkem našich webových stránek je každý, kdo navštíví naše webové stránky na adrese: www.fromveronika.cz, případně jakoukoli jejich podstránku či si jakkoli jinak zobrazí jakýkoli jejich obsah. 

Jak s námi můžete komunikovat?

(punčochový článek 1.2)

Naše pravidelné zásilky zasíláme předplatitelům každý měsíc poštou, ale Vy nám můžete napsat klidně běžný e-mail na adresu: info@fromveronika.cz

Nebo můžete navštívit naše webové stránky a komunikovat s námi prostřednictvím objednávkových či kontaktních formulářů, které tam naleznete. 

Oba výše uvedené způsoby považujeme za rovnocenné klasickému písemnému styku. 

O čem jsou tyto obchodní podmínky?

(punčochový článek 1.3)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré smluvní i jiné vztahy mezi námi a Vámi, ať již vzniklé uzavřením smlouvy prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách či jiným způsobem, anebo prostým navštívením našich webových stránek, včetně vztahů z toho vzešlých a s tím souvisejících. 

Objednatel je povinen seznámit se s těmito obchodními podmínkami před odesláním objednávky předplatného prostřednictvím objednávkového formuláře; splnění této povinnosti v objednávkovém formuláři výslovně stvrzuje. 

Uzavírá-li s námi Objednatel smlouvu v listinné podobě, tvoří tyto obchodní podmínky její nedílnou součást. Pokud se práva a povinnosti sjednané v písemné smlouvě od těchto obchodních podmínek v něčem liší, má znění smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami.

Předplatitel je povinen se s těmito obchodními podmínkami seznámit na našich webových stránkách bez zbytečného odkladu po převzetí první zásilky. Nesouhlasí-li s nimi, je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí první zásilky. Neodstoupí-li předplatitel od smlouvy v této lhůtě, má se za to, že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. O těchto právech je předplatitel při převzetí zásilky vyrozuměn. 

 

Část II.  – Předplatné a uzavření smlouvy

 

Co je předplatné a jak vzniká

(punčochový článek 2.1)

Předplatné je vyjádřením smluvního vztahu mezi Objednatelem, předplatitelem a námi
a zahrnuje závazek Objednatele platit předplatné a současně nárok předplatitele jednak na obdržení dvou páru punčoch každý kalendářní měsíc po dobu trvání členství dle níže uvedených podmínek, nebo jiné četnosti zasílání a jednak na požívání jiných služeb a výhod dle aktuální nabídky předplatného. 

Předplatitelem se může stát jakákoli fyzická osoba, která má zálibu v originálním pokrývání spodních 25 % svých dolních končetin kvalitní punčochou. Předplatitelem se nemůže stát nikdo, kdo by punčochy bez našeho vědomí dále prodával či je jinak užíval za účelem zisku. 

Předplatné je možno objednat především prostřednictvím některého z objednávkových formulářů zveřejněných na našich webových stránkách, anebo na základě smlouvy uzavřené v listinné podobě či e-mailem.

Objednatel může předplatné objednat sám pro sebe (pon. čl. 2.3. těchto obchodních podmínek) nebo pro třetí osobu (pon. čl. 2.4. těchto obchodních podmínek). Předplatitelem se stane jen osoba, pro kterou je členství Objednatelem objednáno. 

Uzavření smlouvy a její předmět

(punčochový článek 2.2)

Zveřejnění objednávkového formuláře na webových stránkách služby je veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy dle těchto obchodních podmínek. Smlouvu uzavřeme s každým, kdo může předplatitelem, anebo kdo předplatné objednává pro osobu, která může být předplatitelem, a kdo nám prostřednictvím objednávkového formuláře či jiným způsobem odeslal objednávku a zaplatil předplatné. 

Smlouva nabývá účinnosti okamžikem připsání předplatného na náš bankovní účet v příslušné výši dle níže uvedených podmínek. 

Smlouva, kterou s Vámi uzavíráme, je smlouvou smíšenou. V rozsahu, v jakém spočívá v převodu vlastnického práva k jednotlivým párům punčoch, sestává ze smlouvy kupní a ve zbylém rozsahu je smlouvou nepojmenovanou. Je-li předpaltné objednáno jako dar, jedná se o smlouvu s plněním ve prospěch třetí osoby. 

Předmětem smlouvy je sjednání služby pravidelného zasílání punčoch nebo jiného zboží, spojené se závazkem Objednatele platit předplatné po dobu trvání předplatného a naším závazkem zasílat předplatitelovi, v jehož prospěch bylo plnění sjednáno, dva páry punčoch každý kalendářní měsíc, nebo jiné četnosti, do doby, než předplatné nevypoví dle níže uvedených podmínek a poskytovat mu jiné služby a výhody dle aktuální nabídky. Smlouva tak spočívá v opakovaném plnění z naší strany. Po zaplacení předplatného Objednatelem není naše plnění ničím podmíněno. 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a zavazuje obě strany do výpovědi jedné ze smluvních stran.
(pon. čl. 2.3. odst. 3 těchto obchodních podmínek) . 

Objednání předplatného pro sebe

(punčochový článek 2.3)

Předplatné pro sebe si můžete objednat především prostřednictvím objednávkového formuláře nazvaného: „Výběr stylu“, zveřejněného na webových stránkách po prokliknutí na některý ze stylů na úvodní stránce.

V objednávkovém formuláři z nabídky zvolte četnost zasíání a požadovanou velikost punčoch. Dále uveďte své kontaktní údaje včetně adresy, na niž Vám budeme zasílat své zásilky; nakonec z nabídky zvolte způsob uhrazení předplatného. 

Velikosti punčoch s ohledem na jejich roztažnost jsou v nabídce objednávkového formuláře uváděny ve velikostních rozmezích, a to dle standardizované kontinentální míry EU (tzv. francouzský steh). 

Výše předplatného je fixní a neliší se v žádném případě.

Způsob uhrazení předplatného můžete zvolit z variant nabízených v objednávkovém formuláři na našich webových stránkách. Zvolíte-li jako způsob uhrazení předplatného platbu platební kartou nebo prostřednicím služby PayPal, anebo prostřednictvím jiné online platební služby a nedojde-li k provedení platby, objednávka zaniká. Zvolíte-li platbu předplatného převodem na bankovní účet, musí být předplatné připsáno na náš bankovní účet nejpozději sedm kalendářních dnů od provedení objednávky, jinak objednávka zaniká. Zvolíte-li platbu na dobírku a nedojde-li k zaplacení předplatného před převzetím zásilky, objednávka zaniká 

Pokud do formuláře objednávky uvedete osobní údaje někoho jiného než sebe, nemůžeme to poznat. Z toho důvodu považujeme za Objednatele osobu, jejíž osobní údaje jsou v objednávkovém formuláři uvedeny. 

Objednání členství jako dar

(punčochový článek 2.4)

Předplatné můžete objednat rovněž jako dar, tj. ve prospěch třetí osoby. Předplatitelem se v takovém případě stává pouze tato třetí osoba. Předplatitelovi, jemuž předplatné objednáte jako dar, nebude sdělena výše předplatnéhoc a podle Vaší volby sdělení, buďto že jste mu předplatného objednal/a Vy, anebo kdo je patronem jeho předplatného (pon. čl. 2.4. odst. 6 těchto obchodních podmínek). Předplatné hradí objednatel ale zásilku dostává obdarovaný.

Ustanovení pon. čl. 2.3. těchto obchodních podmínek se na objednání předplatného jako dar užije obdobně. 

Předplatné jako dar můžete objednat především prostřednictvím objednávkového formuláře nazvaného: „Objednávka“, zveřejněného na webových stránkách Klubu v sekci: „Darovat službu“.  

Nad rámec údajů uvedených v pon. čl. 2.3. odst. 2 těchto obchodních podmínek uveďte v objednávkovém formuláři: zda si přejete první dva páry punčoch předat sám/sama a zda máme předplatitelovi sdělit, že jste mu předplatné darovali Vy jako Objednatel, anebo uveďte, kdo je patronem předplatného. Kromě svých kontaktních údajů Objednatele uveďte dále kontaktní údaje osoby, jíž předplatné objednáváte, a to včetně adresy, na niž jí budeme zasílat své zásilky. 

Uvedete-li v objednávkovém formuláři, že si přejete první dva páry punčoch předat obdarovanému předplatitelovi osobně, pak v prvním měsíci trvání jeho předplatného zašleme dva páry punčoch na Vaši adresu Objednatele uvedenou ve formuláři. Práva předplatitele týkající se obdržení punčoch, jak jsou upravena v pon. čl. 3.3. odst. 6 a v pon. čl. IV. těchto obchodních podmínek, ve vztahu k těmto prvním dvoum párům punčoch vykonáváte Vy jako Objednatel. U speciálních nabídek se tento postup může lišit. 

Uvedete-li v objednávkovém formuláři patrona předplatného, nesdělíme obdarovanému předplatitelovi, že jste mu předplatné objednal/a Vy, nýbrž tento patron. Jako patrona předplatného můžete uvést i skupinu osob, jakoukoli přezdívku či anonym; zvolíte-li anonym, identitu Objednatele předplatitelovi nesdělíme. 

Zvolíte-li jako způsob uhrazení předplatného platbu na dobírku, pak v prvním měsíci trvání členství obdarovaného předplatitele zašleme dva páry punčoch na Vaši adresu Objednatele uvedenou ve formuláři a budeme požadovat zaplacení dobírky po Vás, a to i v případě, že jste v objednávkovém formuláři neuvedli, že si přejete první páry punčoch předat obdarovanému předplatitelovi osobně. Nedojde-li k zaplacení předplatného před převzetím zásilky, objednávka zaniká 

Obdarovaný předplatitel může své předplatné odmítnout, pak se postupuje dle ustanovení pon. čl. 2.6. odst. 2 těchto obchodních podmínek. 

Jestliže předplatitel darované předplatné neodmítl, vzniká mu přímé právo požadovat plnění smlouvy. Zároveň se má za to, že souhlasí s plněním dle uzavřené smlouvy i veškerými svými právy a povinnostmi dle smlouvy uzavřené v jeho prospěch i těmito obchodními podmínkami.

 
Zánik předplatného jinak než odstoupením od smlouvy

(punčochový článek 2.6)

Předplatné zaniká obdržením písemné výpovědi na mail info@fromveronika.cz nebo zrušením služby přímo v rozhraní internetových stránek.

Vzniklo-li předplatitelovi předplatné darem od Objednatele, je předplatitel oprávněn své předplatné odmítnout, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel první zásilku s páry našich punčoch. V takovém případě smlouva zaniká a my vrátíme Objednateli uhrazený poplatek za předplatné v plné výši. 

V případě smrti předplatile služba automaticky zaniká.

Opakované platby

(punčochový článek 2.7)

Opakovaná fixní platba
V případě, že předmětem koupě je "zasílání punčoch každý měsíc s pravidelnými platbami" s pravidelným 30 denním, 60 denním nebo 90 denním členským poplatkem, využíváme k uhrazení členského poplatku automatické opakované platby kartou (tzv. reccuring payments). Vyplněním prodejního formuláře se kupující zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství (maximálně ovšem 670 Kč měsíčně) a to po celou dobu trvání členství. Vyplněním prodejního formuláře kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl (počínaje datem objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství v klubu. 
Odstoupení od smlouvy bez udání důvodů spotřebitelem

(punčochový článek 2.8)

Předplatitel anebo Objednatel, je-li Objednatel spotřebitelem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne, kdy předplatitel obdržel první zásilku s páry našich punčoch. Tato lhůta je dodržena, pokud je nám před jejím uplynutím oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno. 

O svém odstoupení od této smlouvy nás musíte informovat, ať již běžným dopisem nebo
e-mailem zaslaným na naši adresu info@fromveronika.cz Pro takové oznámení můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek, není to však Vaší povinností.

Odstoupení od smlouvy pro porušení smlouvy

(punčochový článek 2.9)

Vyjma důvodů uvedených v pon. čl. 2.7. těchto obchodních podmínek je možno od smlouvy odstoupit jen v případech sjednaných ve smlouvě a těchto obchodních podmínkách, nebo uvedených v zákoně. 

Odstoupit od smlouvy je nutno bez zbytečného odkladu poté, co důvod pro odstoupení vznikl nebo se o něm odstupující strana dozvěděla 

Odstoupíme-li od smlouvy z důvodu, že předplatitel porušil zákaz naše punčochy prodávat či je jinak užívat pro účely zisku (pon. čl. 2.1. odst. 2 těchto obchodních podmínek), pak se poplatek za předplatné nevrací, a to ani částečně. Předplatitel je v takovém případě povinen zaplatit nám smluvní pokutu ve výši trojnásobku výše předplatného, který nám sám, jakož i prostřednictvím třetích osob uhradil. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen náš nárok na náhradu škody ani jiné újmy. 

 

Část III.  – Naše punčochy – objednané zboží

 

Kde se punčochy berou a jak vypadají

(punčochový článek 3.1)

Veškeré punčochy, které od nás obdržíte, jsou vyrobeny v Itálii.

Grafické i barevné návrhy vzorů punčoch pro jednotlivé kalendářní měsíce vytváří přímo Veronika. Předplatitelé se na vytváření návrhů přímo nepodílejí, mohou se k nim však vyjádřit a zaslat své návrhy nebo připomínky.

V daném kalendářním měsíci od nás všichni předplatitelé obdrží dva páry punčoch se stejným grafickým i barevným zpracováním. 

Grafické i barevné zpracování vzorů punčoch se v jednotlivých kalendářních měsících liší. Tato různost podoby punčoch v jednotlivých kalendářních měsících, jakož i překvapení ohledně podoby párů punčoch v následujícím kalendářním měsíci je předmětem smlouvy. 

Naše povinnost dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek zůstává po celou dobu trvání předplatného neměnná. Různost grafického a barevného vzoru punčoch nemá za důsledek jakoukoli podmíněnost našeho plnění dle této smlouvy, ani jakákoli jiná omezení Vašich práv. 

Jak k Vám punčochy dorazí

(punčochový článek 3.2)

Punčoch si nemůžete vyzvednout osobně, zasíláme je pouze poštou. 

Pokud předplatné objednáváte jako dar ve prospěch třetí osoby, můžete si zvolit, jednak zda první páry punčoch zašleme již přímo obdarovanému, anebo jej doručíme Vám, abyste jej mohl/a předat osobně;. V ostatních případech zasíláme každé páry punčoch na adresu předplatitele uvedenou Objednatelem v objednávce. 

Objednáte-li datum začátku předplatného na stejný kalendářní měsíc, jako je provedena objednávka, odešleme punčochy v zásadě druhý pracovní den, či nejpozději do dvou pracovních dnů od účinnosti smlouvy (pon. čl. 2.2. odst. 2 těchto obchodních podmínek). Datum odeslání se může lišit u speciálních nabídek.

Zásilku zasíláme po České republice, do zemí Evropské unie a do ostatních zahraničních zemí jako obyčejné psaní. Přetrvávají-li potíže s doručováním zásilky předplatitelovi, jsme oprávněni zasílat punčochy doporučeně. 

V ceně poplatku za předplatné je balné a dále poštovné po České republice. Za poštovné do zahraničí jsme oprávněni požádat Vás o příplatek ke standardnímu poplatku za předplatné. 

Vlastnické právo k zaslaným párům punčoch, jakož i nebezpečí škody na něm, na předplatitele převádíme okamžikem, kdy zásilku převezme od poskytovatele poštovních služeb. Poškozenou či otevřenou zásilku nepřebírejte. Vyžádejte si od poskytovatele poštovních služeb potvrzení o otevřené či poškozené zásilce a zašlete nám ho na email. O zbytek se postaráme.

 
Část IV.  – Odpovědnost a reklamace

 

Odpovědnost za vady a záruka

(punčochový článek 4.1)

Za kvalitou svých punčoch si stojíme, předplatitelům tedy odpovídáme za to, že jsou naše punčochy prosty jakékoli vady. Zejména odpovídáme za to, že v okamžiku, kdy Vám punčochy doručíme, jsou ve shodě s uzavřenou smlouvou, tedy že mají jakost a vlastnosti stanovené v těchto obchodních podmínkách nebo na našich webových stránkách, anebo očekávané předplatiteli na základě prezentované reklamy, případně jakost a vlastnosti pro punčochy obvyklé. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí punčoch, se považuje za rozpor existující již při jejich převzetí předplatitelem, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud neprokážeme opak.

Zárukou Vám garantujeme, že si dodané punčochy uchovají své vlastnosti po celou dobu jejího trvání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení punčoch, na životnost punčoch v důsledku jejich užívání a praní či jiné čištění, ani na jejich poškození v důsledku jejich nevhodného ošetřování a používání v rozporu se stanoveným účelem. 

V případě, že plnění našich smluvních závazků není ve shodě s uzavřenou smlouvou a těmito obchodními podmínkami, má předplatitel právo na to, abychom své plnění bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedli do stavu odpovídajícího uzavřené smlouvě, a to podle požadavku předplatitele buď dodáním nových punčoch, případně poskytnutím přiměřené slevy z poplatku za předplatné, respektive prodloužením doby trvání předplatného o jeden kalendářní měsíc. V případě podstatného porušení smlouvy má předplatitel rovněž právo od smlouvy odstoupit. 

Reklamační řád

(punčochový článek 4.2)

Předplatitel je povinen provést kontrolu punčoch bez zbytečného odkladu po jejich obdržení. V případě odhalení vady je předplatitel povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení s uplatněním reklamace či pokračování v užívání punčoch může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení punčoch a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Reklamace se uplatňuje distančně, e-mailovou zprávou adresovanou nám na adresu info@fromveronika.cz. Při uplatnění reklamace nám přeplatitel musí sdělit, kdy punčochy obdržel, kdy zjistil vadu, v čem vada spočívá a je-li to možné, musí předplatitel přiložit fotografii reklamované vady punčoch. 

Uplatní-li předplatitel právo z vadného plnění, přijetí reklamace mu e-mailovou zprávou bez zbytečného odkladu potvrdíme. Zavazujeme se reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace zašleme předplatitelovi e-mailovou zprávou potvrzení o způsobu řešení reklamace a o době reklamačního řízení.

Jelikož všechny páry punčoch vytvořené pro jednotlivý kalendářní měsíc jsou navzájem zaměnitelné, vyhrazujeme si právo punčochy neopravovat ani v případě reklamace opravitelné vady a namísto toho přednostně vyřešit reklamaci zasláním nového páru punčoch. Nový pár punčoch zašleme předplatitelovi zpravidla do tří pracovních dnů od uplatnění reklamace. 

Požaduje-li předplatitel vyřízení reklamace slevou z poplatku za předplatné a uznáme-li reklamaci jako oprávněnou, za každý vadný pár punčoch poskytneme z poplatku za předplatné slevu ve výši odpovídající podílu uhrazeného poplatku za předplatné a počtu kalendářních měsíců trvání jeho předplatného. Sleva může být využita při prodloužení předplatného dle výše uvedených podmínek, anebo může být vyplacena v penězích. Požaduje-li předplatitel vyplacení slevy v penězích, poukážeme předmětnou finanční částku na bankovní účet Objednatele. 

Požaduje-li předplatitel vyřízení reklamace prodloužením předplatného a uznáme-li reklamaci jako oprávněnou, za každý vadný pár punčoch prodloužíme předplatitelovi jeho předplatné o jeden kalendářní měsíc. 

Předplatitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud

a)    reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo

b)    jde o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby byly punčochy řádně užívány jako výrobek bez vady, a pokud předplatitel nevyužil právo na dodání nových punčoch, slevu z poplatku za předplatné nebo prodloužení trvání předplatného.

Posoudíme-li reklamaci jako neoprávněnou, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout. V takovém případě jsme oprávněni opakovanou reklamaci téže vady odmítnout.

 

Část V.  – Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se Vás týká, jestliže Vás lze na jejím základě přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro Vaši fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Samotná okolnost přdplatného služby není Vaším osobním údajem. 

Zpracováváme Vaše osobní údaje výlučně pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto obchodních podmínek. K jinému zpracovávání Vašich osobních údajů jsme oprávněni pouze s Vaším souhlasem. 

Seznam předplatitelů nezveřejňujeme žádné třetí osobě. Pro případ objednání předplatného darem však jsme oprávněni Objednatele informovat, zda osoba, jejíž osobní údaje nám sdělil, je v současnosti předplatitelem či nikoli a kdy předplatné skončí. 

Odesláním objednávky bere Objednatel na vědomí zpracování svých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně zpracovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností dle uzavřené smlouvy a těchto podmínek, rovněž pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu. Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@fromveronika.cz. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje Objednatele zpřístupněny. 

Objednává-li Objednatel předplatné třetí osobě jako dar dle výše uvedených podmínek, jsou osobní údaje obdarovaného předplatitele nezbytné pro plnění smlouvy; ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů jsme tedy oprávněny zpracovávat je i bez souhlasu obdarovaného předplatitele. Odesláním objednávky Objednatel prohlašuje, že osobní údaje předplatitele získal v souladu se zákonem a je oprávněn nám je sdělit; zároveň tím Objednatel bere na vědomí zpracování osobních údajů svých i předplatitelem dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, v naší automatizovaně vedené databázi námi jakožto správcem, případně zpracovatelem, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu. Zvolil-li Objednatel při zadání objednávky nebo sám předplatitel takovou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů předplatitele také pro naše obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení předplatitelovi. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Objednatel za předplatitele dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat on anebo předplatitel sám, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@fromveronika.cz. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje předplatitele zpřístupněny. 

Garantujeme Vám veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zejména tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu či výmaz osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že provádíme zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo obecným nařízením, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo požádat nás o vysvětlení a požadovat, abychom takto vzniklý stav odstranili. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, zavazujeme se neprodleně závadný stav odstranit. Nevyhovíme-li této žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

 

Část VI.  – Cookies

 

Cookies jsou malé textové soubory, které se při návštěvě naší webové stránky ukládají v paměti Vašeho počítače, smartphonu nebo jiného přístroje umožňujícího přístup k internetu. Cookies napomáhají tomu, aby webová stránka při další návštěvě identifikovala Vás a/nebo Vaši návštěvu na naší webové stránce a upravila podle toho obsah a jiná specifika naší webové stránky.

Informace, které cookies uchovávají, se týkají především počtu návštěv naší webové stránky a jiných navštěvovaných stránek, reklam, na něž jste klikli, typu používaného prohlížeče a informací, jež jste na webu vyplnili, a to proto, abyste je nemuseli při příští návštěvě vkládat znovu. Tyto informace jsou v některých případech vázány na Vaši IP adresu.

Rozhodnete-li se povolit uložení cookies ve svém zařízení, můžete toto rozhodnutí kdykoliv později změnit prostřednictvím změny nastavení používaného prohlížeče.

 

Část VII.  – Závěrečná ustanovení

 

Smlouva uzavřená mezi námi a Vámi, tyto obchodní podmínky, jakož i práva a povinnostmi jimi neupravená se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. 

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v českém jazyce. Pokud byl vyhotoven jejich překlad do jiného jazyka, pak v případě sporu o výklad jednotlivých pojmů, práv a povinností je rozhodující znění obchodních podmínek v českém jazyce.

Veškeré spory vyplývající z uzavřené smlouvy preferujeme řešit smírnou cestou. 

Předplatitel či Objednatel, je-li Objednatel Spotřebitelem, může za účelem vyřešení vzniklého sporu rovněž kontaktovat veřejnoprávní subjekt mimosoudního řešení sporů, jimž je například Česká obchodní inspekce, a to nejsnáze online na adrese: http://www.coi.cz/ .

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2018 a ruší znění veškerých starších obchodních podmínek včetně jejích součástí. Úplné znění těchto obchodních podmínek je k dispozici jednak v našel sídle, zároveň jsou zveřejněny na naší webové stránce na adrese: http://www.fromveronika.cz/obchodni-podminky/